بایگانی ‘انجمن اولیا و مربیان’

انجمن اولیاء مربیان

اعضاء محترم انجمن و اولیاء در سال تحصیلی ۹۵-۹۴:

پیش دبستان : خانم درخشی

پایه اول : خانم سجادی 

پایه دوم : خانم بهاری

پایه سوم : خانم محجوب

پایه چهارم : خانم اسماعیلی پرست

پایه پنجم : خانم صدیق

پایه ششم : خانم شاه ورن

تست

اسامی انجمن واولیاء

رئیس انجمن: آقای خدادی

نائب رئیس:خانم بشیری

منشی و رابط:خانم بهاری

اعضاء محترم انجمن:خانم حسینی،خانم عالم باقری،خانم مرادی،خانم محجوب،خانم ازدو ،خانم شاه ورن

گروه آموزشی یزدانمهر