کارهای دانش آموزان در جشنواره جابربن حیان

20150311_111613

پایه اول

20150311_111607

پایه دوم  خانم پتفت

 

20150311_113522

پایه دوم خانم منصوری

 

  20150313_124605(0)

 پایه سوم

 

20150311_111742

پایه چهارم

 

20150311_111619

پایه پنجم

 

20150311_111758

پایه ششم

 

20150313_111423

20150313_111435

20150313_124347

20150311_111546

20150311_113528

اضافه کردن نظر