افتخار آفرینی یزدانمهر در سال تحصیلی ۹۴-۹۳

کسب رتبه های خیلی خوب و خوب

در جشنواره ی جابربن حیان در مرحله ی استانی.

کسب  مقام اول و سوم مسابقات نقاشی دانش آموزی

مقام اول مسابقات روزنامه دیواری دانش آموزی

مقام اول در گروه انجمن اولیاء و مربیان

مقام اول مقاله نویسی معاونین و معلمان

 

گروه آموزشی یزدانمهر

اضافه کردن نظر