متولدین دی ماه

56

پایه اول :  ( نازنین زهرا خوشکو   –  نازنین مالکی   –  فاطمه مقتدر  )

پایه دوم :  ( سوگند دلیر مژدهی   )

پایه سوم : ( یاسمن رستمی  –  فاطمه نوبخت  – مهدیا نیکویی )

گلهای بهشت سایبانت
یک دسته ستاره ارمغانت
یک باغ پراز گلهای نرگس
تقدیم به قلب مهربانت
تولدت مبارک

اضافه کردن نظر