متولدین بهمن

 on0ieqz2j0qkj02l5cxw


پیش دبستان

(  ستیا رخشانی  – هلیا شعبانی)

پایه اول( پری ماه صفری )

پایه دوم( فاطمه عبدالله پور  )

پایه سوم( فاطمه خوشرفتار-  کتایون زبردست )

پایه چهارم  ( هستی جهان رخشان )

پایه پنجم  (آوا غمگسار )

همیشه لبخند بر لبانت

عشق در قلبت

لطف در نگاهت

محبت در چهره ات

بخشش در رفتارت

و حق در زبانت جاری باشد

تولدت مبارک

اضافه کردن نظر