تصاویری از قسمت های مختلف اردوگاه مروارید خزر

photo_2016-04-30_11-44-02

photo_2016-04-30_11-44-06

photo_2016-04-30_11-44-15

photo_2016-04-30_11-44-19

photo_2016-04-30_11-44-23

photo_2016-04-30_11-44-32

photo_2016-04-30_11-44-35

photo_2016-04-30_11-44-42

photo_2016-04-30_11-44-42

photo_2016-04-30_11-44-45

photo_2016-04-30_11-44-49

photo_2016-04-30_11-44-52

photo_2016-04-30_11-44-56

Storage-box-1

اضافه کردن نظر