نکات آموزنده ورزشی

 

بهتر از دارایی فراوان ،تندرستی است.

 پیامبر اکرم (ص)

             به من تن سالم و قوت و نیرو در بدن عنایت فرما.

       امام سجاد(ع)

امر به ورزش امر به معروف است .

در ورزش قهرمانی مهم نیست اخلاق قهرمانی مهم است.

    امام خمینی (ره)

      

ورزش و تربیت بدنی جزء عملی تعلیم و تربیت است.

           امام خمینی(ره)

 

                                             

اضافه کردن نظر