مژده

                     کسب مقام برتر جشنواره جابربن حیان          

توسط دانش آموزان

دبستان یزدانمهر  ،در ۲ رشته تحقیق و جمع آوری در میان

کلیه مدارس ناحیه ۲ را به تمام دانش پژوهان کوچک یزدانمهر

تبریک می گوییم.

اضافه کردن نظر