پرسنل

zohrabi

 موسس:خانم زهرابی

 

خانم تیمورزاده

مدیر:خانم تیمور زاده

 

 

 

معاون اجرایی:خانم نجفی

 

 

معاون اداری:خانم زهرابی

 

 

 

 معاون فناوری: خانم وارسته

 

 

 

firozi

مربی پایه پیش دبستانی:خانم فیروزی

 

ایمانقلی

معلم پایه اول : خانم ایمانقلی

 

 

معلم پایه دوم: خانم خان بیگی

 

 

photo_2016-04-04_07-30-15

 

معلم پایه سوم:خانم غلام پور

 

photo_2016-04-04_07-23-45

معلم پایه چهارم:خانم گلشنی

 

shad

معلم پایه پنجم:خانم شاد

 

 

atefeh

معلم پایه ششم:خانم وارسته

 

 

مربی ورزش:خانم زند

 

 مسئول آزمایشگاه و کتابخانه : خانم شریفی

 

 

مربی بهداشت:خانم کریمی

معاون پرورشی:خانم نصراله زاده

 

 

خدمات:خانم کنعانی